Statut

STATUT FUNDACJI proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą: „ProFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora: Agnieszkę Małgorzatę Grabowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 10 listopada 2015 r., Repertorium A Nr 1930/2015 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 2 lo.3 przez notariusza Iwonę Aderek.
§2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.Nr 21, poz. 97, z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego Statutu.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Radom.
2.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodniez prawem obowiązującym na terenie jej działania.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji.
§7
1.Fundacja zastrzega sobie możliwość, iż w przyszłości podejmie się prowadzeniadziałalność gospodarczą, służącej realizacji celów statutowych, na zasadach określonychw odrębnych przepisach.
2.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3.Fundacja może przystępować do spółek i fundacji, w tym spółek z udziałem podmiotówzagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4.Fundacja może w celu współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwyw wybranych językach obcych.
5.Fundacja posiada logo.
6. Fundacja może posługiwać się akronimem nazwy.
7. Fundacja używa podłużnej pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA FUNDACJI
§9
Cel nadrzędny Fundacji:
Celem Fundacji jest inicjowanie i promowanie działań wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, osób starszych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej na rzecz rozwoju, rynku pracy, demokracji, pogłębiania współpracy pomiędzy Polską i innymi krajami.
Cele Szczegółowe:
1. Stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy poprzez edukację formalną, pozaformalną i nieformalną oraz edukację przez całe życie.
2. Wspieranie zatrudnienia: pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, zdobywaniu, podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych.
3. Inicjowanie, promowanie kultury i działań artystycznych.
4. Zachęcanie do współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego.
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego , narodowego i środowiska naturalnego.
6. Wspieranie postaw obywatelskich i rozwój instytucji i procedur demokratycznych.
7. Budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
8. Wyrównywania szans w tym osób z małych miejscowości, terenów wiejskich oraz osób z niepełnosprawnościami.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego trybu życia oraz sportu.
11. Propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju.
12. Szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości.
§10
Fundacja realizuje statutowe cele poprzez podejmowanie wszelkich, prawem dozwolonych działań służących ich realizacji w tym poprzez:
1. Tworzenie funduszu stypendialnego i udzielanie nagród.
2. Organizowanie festiwali, festynów i imprez integracyjnych promujących naukę, oświatę, ekologię, kulturę i sport.
3. Współpracę z innymi Fundacjami, instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
4. Wspieranie i organizację wolontariatu
5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
7. Promowanie współpracy międzynarodowej i tworzenie sieci współpracy pomiędzy fundacjami i organizacjami na świecie o podobnych celach działania.
8. Wydawanie publikacji, magazynów, periodyków, newsletterów, materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie papierowej i elektronicznej.
9. Organizowanie kampanii informacyjnych.
10. Poradnictwo i doradztwo.
11. Działalność związaną z tłumaczeniami.
12. Działalność związaną z tworzeniem grafiki, animacji multimedialnych, nagrań wideo i filmów.
13. Działania na rzecz integrowania różnych grup społecznych.
14. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, sympozjów, wymian młodzieży, imprez artystycznych.
15. Organizowanie i prowadzenie ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, spółdzielni socjalnych, grup terapeutycznych, punktów informacyjnych.
16. Wspieranie mobilności studentów, nauczycieli, grup młodzieży, dorosłych, uczniów jak również wspieranie inicjatyw młodzieżowych oraz grup lokalnych.
17. Opracowywanie i wdrażanie projektów służących realizacji zadań statutowych Fundacji.
18. Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organami administracji publicznej i organami administracji samorządowej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych Fundacji.
19. Prowadzenie szeroko rozumianej międzynarodowej działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej wśród młodzieży różnych państw i kultur, a szczególnie w ramach krajów Unii Europejskiej.
20. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 800 złotych (słowie: osiemset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§12
Środki na realizację celów Fundacji, pokrywanie kosztów działalności fundacji w tym funkcjonowania jej organów statutowych i pokrycie kosztów związanych z ich działalnością pochodzą z:
1. Darowizn, spadków, zapisów i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne i prawne, w tym obywateli państw obcych lub podmioty zagraniczne.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
4. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
5. Dywidend i zysków z udziałów i akcji w spółkach oraz z udziałów w funduszach powierniczych.
6. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
7. Funduszu założycielskiego.
§13
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§15
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na cele statutowe, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.
§16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§17
W Fundacji zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§18
Organem Fundacji jest Zarząd.
§19
1. Zarząd fundacji składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Fundacji i jest powoływany na 10-letnią kadencję przez Fundatora.
2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) śmierci członka Zarządu,
c) rezygnacji,
d) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
e) odwołania,
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby trwającej nie krócej niż rok.
5. Odwołania Zarządu lub jego członka dokonuje Fundator.
6. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora w drodze uchwały.
§20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwóch członków Zarządu łącznie.
3. W sprawach majątkowych do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100) wystarczający jest podpis Prezesa Fundacji lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. Dla ważności rozporządzeń przewyższających tę kwotę wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji.
4. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.
§21
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sprawach:
a) opracowania rocznego i wieloletniego planu działania Fundacji,
b) sporządzania sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,
d) przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) zaciągania zobowiązań, zawierania umów,
f) podjęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej,
g) kierowania bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenia odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
h) powoływania oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
i) ustalania wielkości zatrudnienie i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
j) dokonania zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
k) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału zysku lub pokrycia strat.
§22
1. Zarząd może zatrudniać pracowników w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
§23
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa.
2. W razie równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną lub telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§24
1. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zarząd w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§25
1. Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
§26
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
§27
4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została powołana lub wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
6. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Zarząd lub wyznaczony przez niego likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
7. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym organizacjom pozarządowym, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

Sporządzono w Radomiu, dnia 10.12.2015 r.,

STATUT.pdf