Aktualności

Wolontariat międzynarodowy pozwala rozwinąć skrzydła

11 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące działania Kingi podczas wolontariatu międzynarodowego w Portugalii. Sytuacja pandemiczna nie przeszkodziła wolontariuszce w realizacji zaplanowanych działań.  Podczas półrocznego wolontariatu Kinga wraz z innymi wolontariuszami zrealizowała szereg aktywności na rzecz społeczności lokalnej m.in. badanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób poruszających się na wózkach, zajęcia artystyczne, językowe i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Już wkrótce będziemy mogli posłuchać o doświadczeniach Kingi podczas pobytu w Portugalii ponownie. Będziemy informować. Dzięki Kinga i powodzenia realizacji kolejnych projektów!

Wspólne świętowanie Dni Erasmusa 15-17.10.2020

#ErasmusDays

Już za kilka dni obchodzić będziemy nie tylko Polsce, ale i we wszystkich krajach, w których realizowane są projekty w ramach Programu Erasmus Plus wspólne świętowanie mające na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach tego programu tak o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

Fundacja FAQM w tym roku aktywnie włącza się w to świętowanie .

16 października 2020 o godz. 10:30 zapraszamy do wysłuchania podcastu pt.: „Sztuka współpracy”, w którym wystąpią członkowie naszej fundacji i opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z projektami w ramach Programu Erasmus Plus jak również innymi działaniami międzynarodowymi i ich wpływie na różne obszary życia.

17 października 2020 o godz. 11:00 zapraszamy do Jastrzębi na dołączenie do naszej drużyny biorącej udział w e-biegu Erasmusa lub (jeśli ta forma sportu bardziej Wam odpowiada) do kibicowania nam podczas tego wyzwania.

Zapraszamy!

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane praktykantami z Hiszpanii.

Praktyki dla uczniów z Hiszpanii w firmach na terenie powiatu radomskiego.  Projekt realizowany przez  Aidejoven z Madrytu w partnerstwie z Fundacją FAQM w ramach Programu Erasmus+

Okres praktyk w przedsiębiorstwie: 1 miesiąc – maj 2020  (40h tygodniowo)

Ilość uczniów z Hiszpanii objętych praktykami w Polsce:  6 osób

Min. liczba przyjętych do jednej firmy uczniów: 2 osoby

Wiek praktykantów: powyżej 18 lat

Rodzaje szkół, specjalizacje:

Technikum – Instalacje elektryczne i automatyczne

Kompetencje:

Instalowanie i konsekrowanie: infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach, instalacji elektrycznej o niskim napięciu, maszyn elektrycznych i systemów automatycznych, ponadto stosowanie obowiązującej legislacji, zasad jakości, bezpieczeństwa, protokołów ryzyka pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Sugerowane stanowiska pracy:

Monter i konserwator instalacji elektrycznych, elektryk budowlany, elektryk przemysłowy, elektryk konserwujący, monter i konserwator domowych systemów automatycznych,  monter i konserwator anten, monter domowych instalacji telekomunikacyjnych, monter i konserwator instalacji telefonicznych, monter instalacji fotowoltaicznej (energia słoneczna).

Technikum –  Blacharz/Lakiernik

Kompetencje:

Przeprowadzanie działań z zakresu naprawy, dobrania wyposażenia/narzędzi i przekształcania pojazdów w obszarze karoserii, ramy, kabiny i wyposażenia, z uwzględnieniem istniejących procedur i czasu, spełniając zasady utrzymania jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Sugerowane stanowiska pracy:

Blacharz samochodowy (również traktory, pojazdy ciężkie, maszyny rolnicze), monter przednich szyb oraz innych elementów, lakiernik samochodowy (również traktory, pojazdy ciężkie, maszyny rolnicze)

Technikum – pojazdy mechaniczne i maszyny elektryczne

Kompetencje:

Wykonywanie czynności konserwacyjnych, montaż części/elementów i działania przekształcające w obszarze mechaniki, hydrauliki, pneumatyki i elektrycznych pojazdów mechanicznych, stosując się do obowiązujących procedur i czasu, zasad utrzymywania jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Praca w sektorze produkcji i utrzymania/naprawy pojazdów oraz podsektorze pojazdów mechanicznych, motocykli, pojazdów ciężkich, np.:

Technik elektryki samochodowej, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik silników i systemów pomocniczych w pojazdach mechanicznych i motocyklach, mechanik systemów pneumatycznych i hydraulicznych, mechanik systemów sterowniczych i zawieszenia, inspekcja obowiązkowych badań technicznych pojazdów,  monter części elementów pojazdów, pracownik w firmie zajmującej się produkcją części zapasowych pojazdów.

Firma przyjmująca praktykantów nie ponosi żadnych kosztów bezpośrednich w związku z odbywaniem praktyk przez uczniów.

Zapraszamy do kontaktu:

Olga Chojnacka, tel. 537 170 325, e-mail: o.chojnacka.faqm@gmail.com

Agnieszka Grabowska, tel. 510 556 118

„Inclusive Youth Work” – drugi dzień spotkania zespołu projektowego

Drugi dzień naszego spotkania poświęcony był praktycznym rozwiązaniom w zakresie edukacji włączającej w naszym kraju oraz planowaniu kolejnych aktywności naszego zespołu. Zwiedziliśmy OSWG im. J. Siestrzyńskiego i spotkaliśmy się z członkami zarządu Fundacji Akademia Młodych Głuchych którzy wspierać nas będą podczas międzynarodowego szkolenia dla pracowników młodzieżowych w lutym 2020 w Radomiu.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi w projekcie OSWG im. J.Siestrzyńskiego w Warszawie za pomoc w organizacji spotkania, udostępnienie sali na warsztaty oraz noclegów dla uczestników spotkania.

Spotkanie zespołu projektowego „Inclusive Youth Work”

Za nami pierwszy dzień pracy zespołu projektowego z Polski, który w Warszawie spotkał się w pełnym składzie w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego produktu finalnego projektu „Inclusive Youth Work”. Rozmawialiśmy o edukacji włączającej w Polsce, wyzwaniach oraz dobrych praktykach, które prezentować będziemy naszym partnerom z Armenii, Gruzji i Estonii za kilka tygodni na seminarium w Gruzji. Zwieńczeniem dnia był udział w koncercie Czesława Mozila z tłumaczeniem na PJM w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier.

Specjalista/Specjalistka ds. logistyki i monitoringu

W ramach projektu “Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu radomskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Oś Priorytetowa III “Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.” Działanie nr 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi w Radomiu poszukuje Kandydata/Kandydatki do zespołu na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. logistyki i monitoringu

 Miejsce pracy: Radom

Wymiar etatu: ½ etatu

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 1. Rekrutacja uczestników (weryfikacja formularzy, oświadczeń, deklaracji).
 2. Ustalanie harmonogramów zajęć.
 3. Bieżący kontakt z uczestnikami projektu, udzielanie wyjaśnień, przekazywanie informacji związanych z realizacją poszczególnych zadań.
 4. Przygotowywanie i dostarczanie dzienników zajęć, list obecności, dystrybucja materiałów dydaktycznych, kwestionariuszy ewaluacyjnych.
 5. Bieżący kontakt z firmami zajmującymi się cateringiem.
 6. Bieżące przekazywanie koordynatorowi projektu zgromadzonej dokumentacji z realizacji zadań oraz związanej z raportowaniem czasu pracy celem weryfikacji.
 7. Monitoring uczestników projektu, w tym poprawności dokumentacji, obecności na szkoleniach, potwierdzeń otrzymania wsparcia, zaliczenia egzaminu.
 8. Monitoring wskaźników projektu.
 9. Gromadzenie i weryfikacja kart czasu pracy oraz monitoring czasu pracy personelu w projekcie.
 10. Utworzenie i aktualizacja bazy uczestników projektu w systemie SL2014.
 11. Współudział w opracowaniu wniosków o płatność w części merytorycznej.
 12. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz dzienników zajęć.
 13. Przygotowywanie raportów dla koordynatora projektu i dla Komitetu Sterującego.
 14. Weryfikacja kwestionariuszy ewaluacyjnych uczestników.
 15. Gromadzenie zdjęć dokumentujących realizację celów projektu.
 16. Przeprowadzenie oceny projektu w sposób i w terminach zgodnych z przyjętymi zasadami i wymogami projektu.
 17. Zgłaszanie koordynatorowi projektu wszelkich problemów związanych z realizacją projektu.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Prezesa fundacji FAQM.

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 1. Prawidłową i zgodną z obowiązującymi wytycznymi realizację powierzonych zadań.
 2. Za jakość i terminowość innych zadań powierzonych przez Prezesa fundacji FAQM.
 3. Za przestrzeganie tajemnicy informacji i danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją obowiązków służbowych oraz właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie przedmiotowych informacji i danych.
 4. Za współpracę z uczestnikami projektu, kadrą kierowniczą szkół, trenerami, kontakty z wykonawcami usług cateringowych.
 5. Odpowiedzialność za całokształt spraw należących do obowiązków pracownika.

Od Kandydata/Kandydatki oczekujemy:

 1. Minimum 12 miesięcznego doświadczenia w realizacji projektów unijnych.
 2. Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Znajomość systemu SL2014.
 4. Dobrej organizacji pracy własnej i motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu.
 5. Dokładności, skrupulatności, sumienności.
 6. Umiejętności współpracy w zespole.
 7. Kreatywnego podejścia i chęci do nauki nowych zagadnień.
 8. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.
 9. Mile widziane: doświadczenie w zakresie organizacji wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 10. Gotowość do wyjazdów służbowych w ramach godzin pracy na terenie powiatu radomskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony;
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę;
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych przedsięwzięciach;
 • elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 27.09.2019 r. na adres: fundacjafaqm@gmail.com.

W CV prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi w Radomiu  w celu rekrutacji na stanowisko: Specjalistę/stkę ds. logistyki i monitoringu. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Szkolenie „Sport jako narzędzie w walce z przemocą i radykalizacją nastrojów”

W dniach 2-7 kwietnia 2019 w Madrycie odbyło się szkolenie pracowników młodzieżowych i wolontariuszy z Hiszpanii, Turcji, Polski, Włoch i Portugalii dotyczące wykorzystania sportu jako metody w walce z przemocą i radykalizacją nastrojów wśród młodzieży. Trzyosobowa reprezentacja z Polski jest w trakcie opracowania raportu dotyczącego dobrych praktyk i wiedzy z jaką wrócili w kontekście tematu szkolenia. Na razie raport wizualny w postaci dokumentacji zdjęciowej i filmowej można znaleźć naciskając na zdjęcia poniżej.

Zdjęcia ze szkolenia
Materiał filmowy ze szkolenia

Spotkanie partnerów w Estonii

Pierwsze spotkanie partnerów w Tartu w Estonii

W dniach 20-21 marca 2019 w Tartu odbyło się pierwsze spotkanie partnerów międzynarodowego projektu „Inclusive Youth Work”. Fundacja FAQM  jest partnerem z Polski. W projekt zaangażowane są  również organizacje pozarządowe z Armenii i Słowenii. Liderem projektu jest Centrum Młodzieży z Tartu w Estonii. Projekt finansowany jest z Programu Erasmus Plus, Akcja 2. Szczegóły projektu już wkrótce:) 

Szkolenie w Madrycie. Uczestnicy z Polski szykują się do wyjazdu.

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 uczestnicy z Polski wybierają się na szkolenie dla pracowników młodzieżowych w Madrycie dotyczące metod pozaformalnych wspierających walkę z agresją i przemocą wśród młodzieży. Szkolenia pod tytułem „Sport against radicalization” realizowane jest w ramach Programu Erasmus Plus. Już wkrótce zamieścimy relację naszych uczestników ze szkolenia.